اعلامیه مهم 

برنچ، مکان اهدای موادغذایی را تغییر داده است. لطفا از این به بعد برای دریافت مواد غذایی خود به 

Antioch United Methodist Church (AUMC) 

به آدرس 

41 Tusculum Road, Antioch, TN, 37013 

مراجعه نمایید. 

. لطفا در وقت ملاقات خود تشریف بیاورید. اگر زودتر رسیدید، در پارکینگ ماشین خود را پارک نموده و منتظر 

بمانید تا وقت شما برسد. . لطفا کارت شناسایی به همراه خود بیاورید و آن را به فردی که برای ثبت کردن نام شما می آید، نشان دهید. به 

عنوان کارت شناسایی، شما میتوانید گواهینامه رانندگی ایالت تنسی یا کارت شناسایی عکس دار یا قبض آب یا 

برق را استفاده نمایید. هریک از موارد ذکر شده قابل قبول میباشد. 

• با هدف برقراری امنیت سلامتی افراد و همچنین کمک در جهت قطع شیوع ویروس کرونا، لطفا در ماشین خود 

بمانید تا زمانی که موادغذایی شما بر روی میز قرار داده شود. هنگام برگشتن افرادی که برای شما موادغذایی را آورده اند، شما میتوانید مواد غذاییتان را در ماشین خود قرار دهید. 

شما برای هر خانواده، فقط یک دفعه در ماه میتوانید مواد غذایی از برنچ دریافت کنید؛ بنابراین به خاطر رعایت حال افراد دیگر، وقت ملاقاتی بیشتر از یک مرتبه در یک ماه تنظیم ننماييد.

Branch first page-final.png

این گزینه را انتخاب کنید

Branch Page 2-Final.png

روز مورد نظر خود را انتخاب کنید

زمان قرار ملاقات خود را انتخاب کنید

Branch Sign in page-final.png

نمایه setmore ایجاد کنید

با facebook ، google یا setmore وارد سیستم شوید

ورود به سیستم

Branch info page-Final.png

اطلاعات خود را وارد کنید

نام

آدرس ایمیل

شماره تلفن

آدرس خیابان

تعداد اعضای خانواده

درآمد ماهانه

Branch Confirmation Page-Final.png